Kategori
Landskap
Plats
Gävle
Beställare
WSP / Gävle kommun
Färdigställt
Färdigställs under 2018/2019

Som underkonsulter åt WSP arbetade kontoret med gestaltningen av allmän platsmark i den nya stadsdelen Södra Hemlingby i Gävle. Två typsektioner för områdets gatunät togs fram, samt ett stigsystem kopplat till motionsspår och naturreservat intill, samt ett koncept för en ny stadsdelslekpark. En utmaning i projektet var dagvattenhanteringen, där gatornas svackdiken är en del i ett stort fördröjningssystem.